INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI dotyczących oferty realizacji zadania publicznego ,,Kwiaty wokół nas”

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Kwiaty wokół nas”

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 12.07.2022 r. zgodnie z Uchwałą nr uchwały nr  XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin trwania konsultacji wyznaczono na 9 dni kalendarzowych, tj. od 13.07.2022 r. do 21.07.2022 r.

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy, przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzepiennik@rzepiennik.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400.

W wyżej wymienionym okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Kwiaty wokół nas”.

Skip to content