Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski  informuje, że od 1 do 15 września 2016 r. w Urzędzie Gminy (pok. Nr 31) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.poz.2156 t.j. z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

· Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

· Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

·Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pobierz plik (wniosek o stypendium.pdf)wniosek o stypendium.pdf [ ] 219 kB
Skip to content