KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz 450), których zasięg terytorialny obejmuje obszar Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Przedmiot konsultacji: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Czas rozpoczęcia konsultacji: od 19 czerwca 2018 r. – 27 czerwca 2018 r.

Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń w UG Rzepiennik Strzyżewski, stronie internetowej gminy.

Opinie i uwagi dotyczące zmian można zgłaszać na adres poczty elektronicznej:

rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na nr: 146530502

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Załączniki:

Skip to content