NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w 1/2 części etatu

ds. wojskowych, obrony cywilnej oraz przeciwpożarowej 1/2 części etatu

w jednostce

Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

e) wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) aktualne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych potwierdzone odpowiednim dokumentem,

b) bardzo dobra znajomośćobsługi komputera,

c) mile widziane doświadczenie w pracy,

d) umiejętność redagowania pism,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) odpowiedzialność, odporność na stres, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.

3. Zakres zadań wykonywanych:

Z zakresu ustawy o ewidencji ludności:

1. prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców,

2. dokonywanie rejestracji w danych w rejestrze PESEL, w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy o której mowa w art. 10 ustawy, lub przekazywanie ich w formie papierowej w przypadku braku możliwości przekazania w formie elektronicznej,

3. sprawdzanie danych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców oraz usuwanie niezgodności w zakresie swoich kompetencji lub powiadamianie organu właściwego, i osoby której dane były sprawdzane,

4. występowanie o nadanie numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego, w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy,

5. występowanie o zmianę numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego,

6. prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniem wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obywateli polskich, w tym wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,

7. prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem obywateli polskich, którzy opuścili miejsce pobytu stałego albo opuścili miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnili obowiązku wymeldowania się,

8. prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców, w tym wydawanie zaświadczeń,

9. prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem cudzoziemców, którzy opuścili miejsce pobytu stałego albo opuścili miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnili obowiązku wymeldowania się,

10. wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,

11. udostępnianie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,

12. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, uprawnionym podmiotom,

13. nadzorowanie wniesienia odpłatności jeśli udostępnienie danych jej podlega.

Z zakresu ustawy o dowodach osobistych:

1. przyjmowanie wniosku od osoby uprawnionej do posiadania dowodu osobistego lub w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych od rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora,

2. zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o dowód osobisty w miejscu pobytu osoby w przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą,

3. wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie,

4. przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

5. wymiana unieważnianie dowodu osobistego w przypadkach przewidzianych w ustawie,

6. stwierdzanie nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane,

7. wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,

8. przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

9. wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,

10. udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu, po uiszczeniu opłaty jeżeli ustawa takową opłatę przewiduje,

11. udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu urzędu gminy uprawnionym podmiotom.

Z zakresu ustawy kodeks wyborczy:

1. prowadzenie rejestru wyborców w systemie informatycznym, w tym jego aktualizacja,

1. skreślanie wyborców – obywateli UE na ich pisemny wniosek,

2. udostępnienie rejestru wyborców na pisemny wniosek do wglądu w urzędzie gminy,

3. prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru wyborców na wniosek,

4. skreślanie wyborców z rejestru na podstawie zawiadomień z sądu oraz trybunału stanu,

5. prowadzenie spraw związanych z reklamacją nieprawidłowości w rejestrze wyborców,

6. przekazywanie danych do ministra właściwego do spraw wewnętrznych danych na temat obywateli UE korzystających z praw wyborczych na terenie gminy,

7. sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, oraz przekazywanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej,

8. dopisywanie wyborców do spisu na ich pisemny wniosek, oraz zawiadamianie urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały,

9. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

10. wykładanie spisu wyborców przed wyborami w urzędzie gminy oraz powiadamianie o tym fakcie wyborców,

11. prowadzenie spraw związanych z reklamacją nieprawidłowości w spisie wyborców,

12. udzielanie wyborcom niepełnosprawnym informacji o ich prawach,

13. prowadzenie spraw głosowania korespondencyjnego,

14. sporządzanie aktów pełnomocnictwa oraz przyjmowanie jego wycofania.

Z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

1. współudział z wojewodą w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:

a) sporządzanie wykazu osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej,

b) prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej,

c) przyjmowanie wniosków o orzeczeniu konieczności sprawowania przez osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

d) prowadzenie spraw z zakresu nakładania na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywny w celu przymuszenia albo zarządzenia przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2. prowadzenie spraw w zakresie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

3. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji administracyjnej o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego,

4. przyjmowanie dokumentów stwierdzających niezdolność lub niepełnosprawność od osób podlegających obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji w przypadku, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

5. prowadzenie rejestrów i wykazów zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

6. organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

7. organizowanie rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

8. prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji służby stałego dyżuru w Urzędzie,

9. ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

10. prowadzenie spraw w zakresie wydawana decyzji o pokrywaniu należności i opłat związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych, o których mowa art. 131 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

11. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zarządzeń o utworzeniu formacji obrony cywilnej,

12. prowadzenie spraw reklamacyjnych Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,

13. opracowywanie Planu Operacyjnego funkcjonowania Gminy w okresie zagrożenia zewnętrznego państwa i wojny,

14. opracowywanie Gminnego Planu Osiągania Wyższych Stanów Gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe,

15. opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

16. przygotowanie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,

17. przygotowywanie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy,

18. prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

19. prowadzenie rejestru wykonanych świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

20. nakładanie w ramach przygotowania do samoobrony na osoby posiadające obywatelstwo polskie zobowiązań do:

a) przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego,

b) zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem,

c) utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony,

d) utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych,

e) wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym,

21. prowadzenie szkoleń obronnych według zasad określonych w przepisach szczególnych.

Z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym:

1. tworzenie gminnego planu zarządzania kryzysowego i jego aktualizowanie oraz uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych,

2. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

3. prowadzenie spraw z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,

4. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

5. koordynowanie wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

6. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

7. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

8. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

9. prowadzenie spraw w zakresie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w tym określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz tryb pracy oraz koordynowania jego pracy w zakresie:

– oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowania tych zagrożeń,

– przygotowywania propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego,

– przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,

– opiniowania wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,

10. prowadzanie spraw z zakresu całodobowego alarmowania członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,

11. organizowanie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

12. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

13. organizowanie współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

14. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

15. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

16. organizowanie pracy gminnych centrów zarządzania kryzysowego w przypadku ich powołania.

Z zakresu ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie,

2. koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,

3. koordynowanie ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych, a także posiadania przez członków OSP będących w JOT odpowiednich badań i kwalifikacji,

4. współpraca z komendą miejską straży pożarnej w zakresie gotowości operacyjno-bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej funkcjonujących na terenie gminy,

5. rozliczanie miesięcznych kart pracy pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu OSP, oraz rozliczanie udziału jednostek w działaniach ratowniczych,

6. współudział przy organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych oraz turniejów wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy,

7. nadzorowanie legalizacji sprzętu, umundurowania i wyposażenia przez OSP,

8. cięgła współpraca i wymiana informacji z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej,

9. przygotowywanie informacji o OSP z terenu gminy dla wojewody i starosty,

10. koordynowanie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów za działania ratownicze i szkolenia,

11. nadzór nad przygotowaniem projektów planu finansowo-rzeczowego w zakresie ochrony p.poż. przez OSP i przedkładaniem ich Skarbnikowi Gminy dla celów opracowania budżetu na dany rok,

12. przygotowanie sprawozdań finansowo – rzeczowych dotyczących realizacji świadczeń rzeczowo – finansowych gminy na rzecz OSP,

13. nadzór nad wyposażeniem obiektów gminnych w niezbędne oznakowanie oraz wyposażenie przeciwpożarowe.

Z zakresu ustawy o stanie klęski żywiołowej:

1. wspomaganie wójta w kierowaniu działaniami których celem zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,

2. doradzanie wójtowi w zakresie wydawania poleceń kierownikom jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz innych jednostek,

3. przekazywanie odpowiednich informacji staroście oraz wojewodzie,

4. doradzanie wójtowi w zakresie nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych oraz ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela,

5. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

6. realizowanie procedur reagowania w stanie stanu klęski żywiołowej,

7. przygotowanie warunków umożliwiających koordynacje pomocy humanitarnej,

8. realizowanie polityki związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy w zakresie zadań gminy,

2. opracowywanie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3. opracowywanie projektu rocznego (wieloletniego) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4. przeprowadzenie konsultacji tego programu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zgodnie z określonymi zasadami,

5. przygotowywanie sprawozdania z realizacji programu współpracy w sposób opisany w ustawie oraz jego publikacja w BIP,

6. przygotowanie odpowiedzi organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w przypadku złożenia przez nie z własnej inicjatywy wniosku o realizację zadania publicznego,

7. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, oraz jego ogłoszeniem w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu gminy, oraz fakultatywnie w dziennikach i tygodnikach,

8. prowadzenie spraw w zakresie powołania komisji konkursowej, oraz udzielanie członkom komisji wyjaśnień na temat warunków oferty które podlegają zaopiniowaniu,

9. prowadzenie spraw związanych z ogłoszeniem unieważnienia konkursu ofert w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz ogłoszeniem tego w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu gminy, oraz fakultatywnie w dziennikach i tygodnikach,

10. prowadzenie spraw związanych z niezwłocznym ogłoszeniem wyników konkursu ofert, w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu gminy, oraz fakultatywnie w dziennikach i tygodnikach,

11. koordynowanie zawierania umów z podmiotami które wygrały konkurs,

12. dokonywanie kontroli i oceny realizacji zadań, realizowanych przez podmioty, oraz wzywanie do rejestracji działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia,

13. nadzór nad terminowym sporządzeniem sprawozdań przez podmioty z którymi zawarto umowy o realizację zadania publicznego,

14. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie przewidzianym w ustawie w tym zamieszczanie oferty, w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu gminy, rozpatrywaniem uwag i zawieraniem umowy,

15. prowadzenie spraw w zakresie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, ich oceny oraz zawierania odpowiednich umów,

16. prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

17. opracowanie propozycji planów budżetu w zakresie działań przewidzianych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych:

1. prowadzenie postępowań i zapewnienie ochrony informacji niejawnych w oparciu o przepisy ustawy, w tym opracowanie planu ochrony oraz nadzorowanie jego realizacji,

2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie,

4. prowadzenie Tajnej Kancelarii w tym przyjmowanie, rejestracja, przechowywanie, przekazywanie i wysyłka dokumentów zawierających informacje niejawne,

5. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,

6. prowadzenie postępowań sprawdzających wobec tych osób oraz wydawania im poświadczeń bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem informacji niejawnych.

Z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:

1. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

2. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie 1 roku,

3. prowadzenie kontroli zgodności przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu,

4. prowadzenie spraw związanych z przerwaniem imprezy masowej oraz zakazem przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa.

Z zakresu ustawy o sporcie:

1. Nadzór nad boiskami wielofunkcyjnymi, boiskami trawiastymi i siłownią plenerową których właścicielem lub administratorem jest gmina.

Pozostałe

  1. przekazywanie materiałów do publikacji w BIP i na stronę internetową gminy,
  2. wypełnianie odpowiednich sprawozdań GUS,
  3. prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. miejsce pracy: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
  2. pomieszczenia biurowe – zgodne z normami określonymi w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148 poz. 97),
  3. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności
    pracownika.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy lub innego dokumentu potwierdzającego staż pracy,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony organ.

8. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1189) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”, i własnoręcznym podpisem.

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”.

9.Wymagane dokumenty winny być złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 30 września 2016 r. godz 15.30.

na adres Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze………… „

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

10.Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski lub na stronie internetowej  http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 65-30-501.

11.Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

12.Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Skip to content