Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

OŚ.6220.06.2016                                                         
Rzepiennik Strzyżewski, dnia 21.12.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

zawiadamia strony postępowania,

że na wniosek z dnia 08.12.2016 r. pełnomocnika Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów Pana Miloš Vučković zam. Stróżówka 67/8, 38-300 Gorlic, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski”.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski i w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,
w pokoju nr 1.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Informuję także, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68) i 79) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71):

pkt 68) rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;

pkt 79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;

kwalifikuje ww. przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta
Mgr inż. Grzegorz Szymański
Kierownik referatu Budownictwa,
Drogownictwa i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik: Miloš Vučković zam. Stróżówka 67/8, 38-300 Gorlice.
  2. Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.
  3. Pozostałe strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie rzepiennik.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
  4. A/a.

 

Obwieszczenie wywieszono dnia: 21.12.2016 r.

Obwieszczenie ściągnięto dnia: …………..……………

 

Skip to content