OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019”

  1. Przedmiot konsultacji: „ Roczny Program współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

  2. Cel konsultacji: Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w „Rocznym Programie współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

  3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 06.11.2018 – 16.11.2018

  4. Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu można składać na adres poczty elektronicznej rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na nr: 146530502.

  5. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski.

Skip to content