Poziomy recyklingu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

RokOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
201314,8%15,6%100%
201431,9 %29,0%100%
201537,7%33,8%100%
20160%47,8%100%
20170%40,3%100%
201812%32%62%
201914%48%100%
202012%54%100%
Informacja o osiągniętych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski poziomach recyklingu

Skip to content