Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do programu „Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 21 420,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Program realizowany może być w 2 formach:
– forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
– forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski realizowane są w formie I tj. świadczenia usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 roku
Data podpisania umowy – 7 marca 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 21 420,00  zł
/słownie: dwadzieścia jeden  tysięcy czterysta dwadzieścia złotych,  00/100

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 21 420,00  zł
/słownie: dwadzieścia jeden  tysięcy czterysta dwadzieścia złotych,  00/100

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w godzinach pracy GOPS tj. poniedziałek– piątek: 7.30-15.30

Skip to content