Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) Mój rozwój, moja szansa”

W 2019 i 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) Mój rozwój, moja szansa” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

Całkowita wartość Projektu EFS: 4 878 768,63 zł,

w tym współfinansowanie UE 4 146 953,33 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 378 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnowie, zarejestrowanych
w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie jako osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Zgodnie z kryterium kompleksowości projektu oraz udzielonego wsparcia, każdy uczestnik projektu skorzysta z co najmniej 3 form wsparcia dobranych indywidualnie dla każdego uczestnika (wynikające z IPD), w tym obligatoryjnie poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Ponadto, w ramach projektu planuje się organizację:

 • staży,
 • szkoleń w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • prac interwencyjnych,
 • szkoleń zawodowych.

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Staże:

Angelika Zając – pokój 108 (I piętro), tel. 14 688-23-38

Weronika Duda – pokój 108 (I piętro), tel. 14 688-23-36

Sylwia Witek – pokój 106 (I piętro), tel. 14 688-23-41

Środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Janusz Habel – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-60

Edyta Rega – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-60

Anna Jagoda – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-59

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy:

Iwona Chołubińska – pokój 9 (parter), tel. 14 688-23-28

Alicja Szmit – pokój 9 (parter), tel. 14 688-23-28 Katarzyna Malig – pokój 9 (parter), tel. 14 688-23-28

Prace interwencyjne:

Justyna Konieczny – pokój 114 (I piętro), tel. 14 688-23-27

Szkolenia zawodowe:

Joanna Siedlik – pokój 101 (I piętro), tel. 14 688-23-44

Paulina Kotacz – pokój 101 (I piętro), tel. 14 688-23-44

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content