Projekt „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Projekt „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” wydłużony..

Przedłużające się wykonanie przez Dostawę Energii przyłącza elektrycznego wydłuża odbiór zakończenia budowy PSZOK. Do końca lipca 2021r. została aneksowana także umowa pomiędzy Gminą i Zarządem Województwa Małopolskiego, dzięki któremu inwestycja ta jest realizowana.

Dzięki powstałej inwestycji zostaną stworzone odpowiednie warunki dla mieszkańców gminy w zakresie bezpłatnego oddawania selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Już czekają przygotowane kontenery na odpady takie jak: budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte oleje i opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oddane odpady poddawane będą ocenie i procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych co wpłynie również na wielkości konieczne do osiągnięcia celów zapisanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego.

Projekt PSZOK realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 201-2020, Oś Priorytetowa 5, Ochrona Środowiska. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content