Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kołkówka.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI OGŁASZA

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości składającej się z działek: 2164/2, 2163/8, 2162/7 o łącznej powierzchni 1.0003 ha położonej w miejscowości Kołkówka, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00035589/9.

2. Teren nieruchomości zabudowany i częściowo ogrodzony, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej.

3. Cena wywoławcza do przetargu nieruchomości, o której mowa w pkt 1 wynosi kwotę 1.300.000,00 złotych netto.

4. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/431/2023 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 07 czerwca 2023 roku (Dz.U.WM poz. 4236 z dnia 15.06.2023) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Biskupi i obrębu Kołkówka, nieruchomość leży częściowo w terenach o symbolu planu 1.PU oznaczającym tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz częściowo w terenach o symbolu planu 2U oznaczającym tereny zabudowy usługowej.


5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, przelewem na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 81 8589 0006 0120 0280 0592 0135 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim.

6. Wybrany oferent ponosi niezależnie od ceny ustalonej w pkt 3 w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

7. Nieruchomość zostanie zagospodarowana do dnia 31 grudnia 2028 roku.

8. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości:

a) w przypadku niezagospodarowania nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt 7 Gminie Rzepiennik Strzyżewski będzie przysługiwało prawo odkupu po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, które zostanie ustanowione w akcie notarialnym zakupu nieruchomości.

b) nabywca nieruchomości ustanowi w akcie notarialnym zakupu nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność gruntową na rzecz działki 2164/3 należącej do Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

9. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 września 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 400.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 70.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 8589 0006 0120 0000 0592 0004 w terminie do dnia 07 września 2023 roku. Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane. W przypadku przedsiębiorcy w treść przelewu wadium powinien być wskazany numer REGON.

Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.


11. Informacji dotyczących nabycia przedmiotowej nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 45 (po uprzednim umówieniu terminu wizyty) lub pod numerem telefonu 14– 65 30 501/528 albo e mail: rzepiennik@rzepiennik.pl

12. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo,

– w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.

13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

15. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 05 lipca 2023 r. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej tj. Nasz Dziennik w dniu 05 lipca 2023 roku.

16. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2021 roku poz. 2213). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.rzepiennik.pl.

17.Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rzepiennik Strzyżewski 05.07.2023 r.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content