Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości i gminie Rzepiennik Strzyżewski

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121) § 3 ust. 1, § 15 w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1490)

 

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

o g ł a s z a

 

 1. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości i gminie Rzepiennik Strzyżewski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 890/5, 890/7, 890/9 o łącznej powierzchni 1.40 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00205757/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

 2. Uzasadnienie wyboru trybu przetargu ograniczonego:

Przetarg jest ograniczony ze względu na ograniczony krąg osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych w myśl przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 2052 z późn. zm), tzn. co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi kwotę 20.700,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych) netto.

 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, poz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) działki: 890/5, 890/7 leżą częściowo w terenach o symbolu A.4R2 oznaczającym tereny rolnicze (z dopuszczeniem zalesienia) oraz częściowo w terenach o symbolu planu 8KDd oznaczającym tereny dróg publicznych – dojazdowych, zaś działka numer 890/9 leży częściowo w terenach o symbolu A.4R2 oznaczającym tereny rolnicze (z dopuszczeniem zalesienia) oraz częściowo w terenach o symbolu planu A.17ZL oznaczającym tereny lasów oraz częściowo w terenach o symbolu planu 8KDd oznaczającym tereny dróg publicznych – dojazdowych.

 3. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, przelewem na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim nr 81 8589 0006 0120 0280 0592 0135 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do godz. 12:00.

 4. Wybrany oferent ponosi niezależnie od ceny ustalonej w pkt. 3 w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

 5. Nieruchomość zostanie zagospodarowana na cele określone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie do trzech lat od daty zwarcia umowy sprzedaży.

 6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości: co do zasady Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje prawo pierwokupu.

 7. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 czerwca 2018 r. tj. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim nr 400 – w sali obrad rady gminy.

 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. zgłoszenie na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek 890/5, 890/7, 890/9 w obrębie Rzepiennik Strzyżewski” w sekretariacie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie do dnia 07 czerwca 2018 roku do godziny 15:30 uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 2052 z późn. zm). Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

  2. wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim nr konta 28 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 04 w terminie do dnia 07 czerwca 2018 r. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim do godz. 12:00 do dnia 07 czerwca 2018 r.
   Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.
   Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.

 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 11. Przetarg odbędzie się w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

 12. Informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 45 lub pod numerem telefonu 14 – 65 35 528.

 13. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo,

– w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział
w przetargu na nabycie nieruchomości.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 07 maja 2018 r.

Rzepiennik Strzyżewski 2018-05-07

Skip to content