Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości i gminie Rzepiennik Strzyżewski

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2147) § 3 ust. 1, § 15 w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1490)

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

o g ł a s z a

 1. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości i gminie Rzepiennik Strzyżewski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 1507/13 o powierzchni 0.40 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr TR2T/00204806/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

 2. Uzasadnienie wyboru trybu przetargu ograniczonego:

Przetarg jest ograniczony ze względu na ograniczony krąg osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych w myśl przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 2052 z późn. zm), tzn. co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu działki 1507/13 wnosi kwotę 16.900,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych) netto.

 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, poz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) w/w działka leży w terenach o symbolu A.20R/ZZ oznaczającym tereny rolnicze, zagrożone powodzią.

 3. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, przelewem na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim nr 81 8589 0006 0120 0280 0592 0135 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do godz. 12:00.

 4. Wybrany oferent ponosi niezależnie od ceny ustalonej w pkt. 3 w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

 5. Nieruchomość zostanie zagospodarowana na cele określone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie do trzech lat od daty zwarcia umowy sprzedaży.

 6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości : umowa dzierżawy.

 7. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 grudnia 2017 r. tj. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim nr 400 – w sali obrad rady gminy.

 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. zgłoszenie na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 1507/13 w obrębie Rzepiennik Strzyżewski” w sekretariacie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku do godziny 15:30 uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 2052 z późn. zm). Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

  2. wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim nr konta 28 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 04 w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim do godz. 12:00 do dnia 18 grudnia 2017 r.
   Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.
   Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.

 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 11. Przetarg odbędzie się w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

 12. Informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 45 lub pod numerem telefonu 14 – 65 35 528.

 13. Przystępujące do przetargu osoby prawne, zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej aktualnego wypisu z KRS, określającego osoby upoważnione do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu osoby prawnej.

 14. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 15. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html 

w dniu 22 listopada 2017 r.

Rzepiennik Strzyżewski 2017-11-22

 

Skip to content