Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W ramach prowadzonej działalności Gmina Rzepiennik Strzyżewski stara się pozyskać fundusze na budowę stacjonarnego:

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w skrócie PSZOK.

Obowiązek stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika z ustawy z art. 3 ust.2 pkt 6 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek utworzyć, co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Planowane przedsięwzięcie – PSZOK – ma na celu stworzenie odpowiednich warunków, dla mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie bezpłatnego oddawania selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych.

W PSZOK nie wolno składować odpadów zmieszanych czyli tych, które są oddawane w czarnych workach. To nie jest „wysypisko śmieci”.

PSZOK zapewnia przyjmowanie takich odpadów, z którymi nie wiadomo co zrobić i gdzie wywieźć, takich jak:

  • przeterminowane leki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyte oleje,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Na poszczególne odpady będą przygotowane odpowiednie kontenery i pojemniki, które skutecznie zabezpieczą je przed rozsypaniem, rozlaniem, rozwiewaniem i emisją zapachów do powietrza.

Zebrane odpady w PSZOK będą odbierane na bieżąco do instalacji odzysku, gdzie zostaną poddawane dalszemu odzyskowi i unieszkodliwieniu. Ma to na celu poprawię jakości i stanu środowiska na terenie gminy, a także by wyeliminować tzw. dzikie wysypiska śmieci.

Prawidłowo zorganizowany PSZOK nie wpływa w żaden sposób na pogorszenie walorów krajobrazowych miejsca, w którym powstał – gdyż może wpisać się w otoczenie w sposób niezauważalny, a dodatkowo ma zapewniać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

Skip to content