Pytanie z dnia 6 lipca 2021r.

Treść pytania:
Ja mam pytanie takie do pana wyjdą kiedy już pan urbanista skończy pracze ko działek bo już ponad 2 lata robi i nie może skończyć i kiedy już rolne pola stanom się działkami ile jeszcze mamy czekać na działki i na budowę domu bo jakoś nic to nie rusza do przodu tylko jak stanęło tak stój

Odpowiedź:

W nawiązaniu do Pana pytania informuje, że prace związane ze zmianą studium dobiegają końca. Planowany okres zakończenia prac nad zamianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski to wrzesień tego roku.

Z zapisami studium będzie można się zapoznać w dniach od 22.06.2021 r. do 13.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. nr 5, w godzinach 7:30- 14:30, a także na stronie https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski pod adresem http://www.rzepiennik.ipmap.pl/

Dyskusja publiczna z urbanistą nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 14:00 w formie stacjonarnej, w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. Nr 41.

Prace nad zmianą studium trwają cały czas od 2019 roku, długi okres oczekiwania wynika z licznych uzgodnień i opiniowania w instytucjach wymienionych w art. 11 podpunkt 5) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 roku poz. 741) oraz zachowaniu terminów i procedur wymienionych w wyżej wymienionej ustawie.

Kolejnym etapem w procesie zmiany przeznaczenia działek będzie zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego. Ze względu na wyżej wymienione przepisy procedura ta najszybciej może się zakończyć w 2023r.

Wójt Gminy

Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content