Realizacja zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Wartość dofinansowania: 70 728,00 zł

Szacowana wartość zadania : 391.216,28 zł

Opis zadania: Skarb państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Rzepiennik Strzyżewski na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2022.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o  których mowa
w ustawie o pomocy społecznej min;  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,  dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zadań o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3-8 ustawy o pomocy społecznej.

Skip to content