ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W TURZY

Gmina Rzepiennik Strzyżewski pozyskała dofinansowanie podpisując umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” w miejscowości Turza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Wartość dofinasowania to kwota: 1 074 309,00 zł.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarach wiejskich.

W ramach zadania zostanie wykonane 3,479 km systemu zaopatrzenia w wodę i 3,741 km systemu kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Ostateczny termin realizacji zadania to lipiec 2022r.

Skip to content