Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego

Zarządzenie nr 22/2021

Wójta gminy Rzepiennik Strzyżewski

z dnia 04.03.2021 roku

w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2021 roku.

            Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 poz.713), w związku z art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłoszonego zarządzeniem nr 13/2021 Wójta gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 03 lutego 2021 rok. W oparciu o opinie i protokół Komisji konkursowej udziela się dotacji na ww. zdanie podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania konkursowego tj:

  1. OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 404, w wysokość przyznanej dotacji  30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100

§ 2

Ogłoszenie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji publikuje się poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą, a podmiotem wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Skip to content