Trwa nabór do projekt „Małopolski e-Senior” – zachęcamy rejestracji i wzięcia udziału w projekcie.

Projekt „Małopolski e-Senior” jest realizowany na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat,

 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 

 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

 • Moja pierwsza poczta elektroniczna

 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

 • Facebook – serwis społecznościowy

 • Aktywność obywatelska online

 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

 • Podstawy obsługi edytora tekstu

 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 • Sprawy codzienne a Internet

 • Potrzeby duchowe a Internet

 • Zarządzanie swoimi finansami

 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski – pokój nr 33 (sekretariat) – tel. 14 65 30 501, gdzie można dokonać zgłoszenia oraz wypełnić dokumenty.

Załączniki:

Skip to content