Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski podaje do publicznej wiadomości informację, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023”.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 10 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski podaje do publicznej wiadomości informację, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 02.12.2016 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023”.  

W odpowiedzi na wniosek:

  • Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w piśmie z dnia 12 grudnia 2016 r./data wpływu 19.12.2016 r. (znak NS.9022.10.270.2016),

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie z dnia 4 stycznia 2017 r./ data wpływu 09.01.2017 r. (znak ST-I.410.1.59.2016.DK),

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023”.

Uzasadnienie odstąpienia

Istotą dokumentu jest próba zdiagnozowania problemów społecznych gminy Rzepiennik Strzyżewski, a w dalszej kolejności także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, a następnie dokonanie pełnej oceny stanu gminy i poszczególnych jednostek urbanistycznych przez pryzmat tak zdefiniowanych obszarów problemowych. Na podstawie tak przeprowadzonej diagnozy wskazano obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych i w konsekwencji wyznaczono obszary zdegradowane i obszary, które winny zostać poddane rewitalizacji. I to na nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań, które – konsekwentnie wdrażane i realizowane – będą prowadziły do sukcesywnego wydźwignięcia się z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków poszczególnych jednostek urbanistycznych gminy. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach winny być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS), ale co równie ważne także działania, które finansowane będą z innych środków publicznych oraz prywatnych. Połączenie aktywności wielu osób i instytucji, także różnych środków, w tym właśnie zarówno publicznych, jak i prywatnych pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie zdiagnozowane w dokumencie problemy.

Wskazane projekty – które zdefiniowano w trakcie prac nad dokumentem jako kluczowe (choć sama obecność w dokumencie nie przesądza jeszcze o ich realizacji) koncentrują się w czterech zwartych jednostkach urbanistycznych i obejmują zachodnią część miejscowości Kołkówka oraz ścisłe centra miejscowości Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski.

Warto także pamiętać, iż szereg projektów i działań zdefiniowanych w dokumencie ma charakter albo miękki (doradczy, szkoleniowy), albo organizacyjny. Ważne, że żaden z projektów inwestycyjnych – zarówno z listy podstawowej, jak i listy zadań komplementarnych – nie jest projektem, który oddziałuje negatywnie na środowisko, w tym w szczególności na obszary objęte programem NATURA 2000. Jednocześnie sporo miejsca dokument poświęca szeroko rozumianemu zrównoważonemu rozwojowi, w tym potrzebie ochrony przyrody, budowaniu społecznego poczucia wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego, w którym żyją i funkcjonują mieszkańcy gminy.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023”.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
  • na stronie internetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Z up. Wójta

mgr Przemysław Bęben

Zastępca Wójta

Skip to content