Wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W związku z art 63 ust. 2 pkt 1, pkt 4, pkt 12 i pkt 13 Ustawy z dn. 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia nakładającym od 2006 r. na rolników działających w obszarach:

  • produkcji pierwotnej,
  • gospodarstw agroturystycznych, 
  • dostaw bezpośrednich,
  • rolniczego handlu detalicznego żywnością pochodzenia niezwierzęcego

obowiązek złożenia wniosku, o którym mowa w  w/w Ustawie, o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podmiot działający na rynku spożywczym obowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w formie pisemnej wg wzoru określonego na podstawie art. 67 ust 3 pkt 2 w/w Ustawy.

Wnioski można pobrać w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, ul. Mościckiego 10 lub ze strony internetowej Stacji: www.pssetarnow.wsse.krakow.pl.

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie informuje, że zgodnie z art 103 ust 1 pkt 4 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia: ” kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu I wpis do rejestru….”- podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.

Skip to content