Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz Spółdzielni Socjalnej Smak

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz Spółdzielni Socjalnej Smak, REGON 368695994.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje lokal o powierzchni 40.00 m2 w budynku numer 62/4 w Rzepienniku Strzyżewskim, zlokalizowany na części nieruchomości składającej się z działki numer 810/1, położonej w obrębie Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00089502/9, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, D.1Uo – tereny usług oświaty.

3. Termin zagospodarowania: do dnia 31 grudnia 2022 roku.

4. Czynsz dzierżawy zgodnie z ustaleniem.

5. Czynsz dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

6. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następują w drodze przetargu, z tym że właściwa rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 31 sierpnia 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content