Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

1. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów działkami: numer 1310 o powierzchni 0.06 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00072484/4 ; numer 1309 o powierzchni 0.03 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00034344/3; numer 1305/2 o powierzchni 0.0255 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/000216522/5; numer 1304/2 o powierzchni 0.0211 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/000216522/5; numer 1300/3 o powierzchni 0.0449 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/000216522/5.

2. Wymieniona nieruchomość zabudowana jest budyniem starego urzędu gminy.

3. Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.): działka nr 1310 leży w terenach o symbolu planu A.1Uc/ZZ oznaczającym tereny usług komercyjnych, zagrożonych powodzią; działka nr 1309 leży w terenach o symbolu planu A.1Uc/ZZ oznaczającym tereny usług komercyjnych, zagrożonych powodzią; działka nr 1305/2 leży częściowo w terenach o symbolu planu A.1Uc/ZZ oznaczającym tereny usług komercyjnych, zagrożonych powodzią oraz częściowo w terenach o symbolu planu I-A.7KDd oznaczającym tereny dróg publicznych- dojazdowych; działka nr 1304/2 leży w terenach o symbolu planu I-A.7KDd oznaczającym tereny dróg publicznych – dojazdowych; działka nr 1300/3 leży częściowo w terenach o symbolu planu A.1Uc/ZZ oznaczającym tereny usług komercyjnych, zagrożonych powodzią oraz częściowo w terenach o symbolu planu I-A.7KDd oznaczającym tereny dróg publicznych – dojazdowych.

Wszystkie wymienione wyżej działki leżą na obszarze rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016 roku (Dz.U.WM poz.3114 z dnia 18 maja 2016 r.) zmienioną Uchwałą Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 5508 z dnia 30 września 2016 r.).

4. Termin zagospodarowania nieruchomości – 31.12.2023 roku.

5. Cena nieruchomości wynosi 507.000,00 złotych netto. Cena nieruchomości nie jest ceną wywoławczą.

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. od dnia 12 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. wyżej ustawy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 sierpnia 2020 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content