Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży składającej się z działek o numerach: 2164/2, 2163/8, 2162/7 położonych w miejscowości Kołkówka

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1. Wykaz obejmuje nieruchomości składającej się z działek o numerach: 2164/2, 2163/8, 2162/7 o łącznej powierzchni 1.0003 ha, położonych w miejscowości Kołkówka, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętych księgą wieczystą o numerze TR2T/00035589/9.

2. Teren nieruchomości zabudowany i częściowo ogrodzony, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

3. Zgodnie z obowiązującą zmianą nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 roku (Dz.U.WM Nr 561 poz.3978 z dnia 17.10.2005) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.1299 z dnia 12 lutego 2013 roku) zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lutego 2021 roku (Dz.U.WM poz. 1479 z dnia 12.03.2021) w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski, nieruchomość leży w terenach o symbolu planu F.1Uo oznaczającym tereny usług oświaty.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości – 31.12.2028 roku.

5. Cena nieruchomości wynosi 1.115.000,00 zł netto. Cena nieruchomości nie jest ceną wywoławczą.

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. w dniu 19 maja 2023 r. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 maja 2023 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 19 maja 2023 r.

Rzepiennik Strzyżewski, 19 maja 2023 r.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content