Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Olszynach.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Olszynach.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje pomieszczenie o powierzchni użytkowej 14,79 m² usytuowane w części budynku numer 554 w Olszynach, na nieruchomości składającej się z działki numer 1438/4, położonej w obrębie Olszynach, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00072471/0, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, D.1U – terenu usług.

3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy na okres trzech lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 27 kwietnia 2023 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 27 kwietnia 2023 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 27 kwietnia 2023 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content