Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminnego Centrum Kultury

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia bezprzetargowo na rzecz Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.

1. Wykaz obejmuje nieruchomość składającą się z działek: nr 1664/3 o powierzchni 0.02 ha położonej w miejscowości Olszyny, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00215745/7; nr 2006/4 o powierzchni 0.0286 ha, położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00205434/1.

2. Teren nieruchomości niezabudowany i nieogrodzony, działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

3. Zgodnie z obowiązującą zmianą nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 roku (Dz.U.WM Nr 561 poz.3978 z dnia 17.10.2005) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.1299 z dnia 12 lutego 2013 roku) zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lutego 2021 roku (Dz.U.WM poz. 1479 z dnia 12.03.2021) w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski, nieruchomość leży częściowo w terenach rolniczych zagrożonych powodzią oraz częściowo w terenach dróg publicznych. Wymieniona nieruchomość nie leży na obszarze rewitalizacji.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości – 31.12.2024 roku.

5. Cena nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej wartość.

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. w dniu 10 maja 2023 r. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 maja 2023 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 10 maja 2023 r.

Rzepiennik Strzyżewski, 10 maja 2023 r.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content