Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do najmu obejmującego część nieruchomości składającej się z działki numer 2015 położonej w obrębie Rzepiennik Strzyżewskim

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonej do:

Przeznaczanie Położenie nieruchomości Numer działki Numer księgi wieczystej Powierzchnia Opis nieruchomości Termin zagospodarowania
Najem Rzepiennik Strzyżewski 2015 TR2T/00072481/3 Część działki o powierzchni 0.30 ha Niezabudowana część działki numer 2015 Od dnia podpisania umowyNiniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 03 lipca 2019 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 03 lipca 2019 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 03 lipca 2019 roku.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Przemysław Bęben

Skip to content