Wynik konkursu ofert dotyczącega zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 138/2016 
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 póz. 446), w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 póz. 1817 ) oraz Uchwały Nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2017″zarządzam, co następuje:

§1

  1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego:  „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka   wsparcia – klubu samopomocy w 2017 roku, od l stycznia do 31 grudnia 2017 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 120/2016 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 08 grudnia 2016 roku.
  2. W oparciu o opinię i protokół Komisji Konkursowej, udziela się dotacji na ww. zadanie Podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania konkursowego: tj. Stowarzyszeniu Rzepiennik Jutra, 33-163 Rzepiennik Suchy l, w wysokości 165 600,00 zł.
  3. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą, a Podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Skip to content