XLI sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 16 marca 2018 r.

 

RG.0002.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

    Uprzejmie zawiadamiam, że XLI sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Służby Zdrowia na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok
 7. Sprawozdanie z działalności sołtysów za 2017 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/316/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wyminę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/317/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wyminę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2018-2033.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content