XLIII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 17 maja 2018 r.

RG.0002.5.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja nt. działalność Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
 7. Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę: publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
 13. Sprawozdanie z prac Komisji stałych Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad sesji.
Skip to content