XLVII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 27 września 2018 r.

RG.0002.9.2018

 

 ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się
w dniu 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za I półrocze 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2018-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Szerzyny porozumienia dotyczącego powierzenia przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski Gminie Szerzyny obowiązku oczyszczania ścieków komunalnych z terenu sołectwa Olszyny położonego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w oczyszczalni ścieków stanowiącej własność Gminy Szerzyny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzepiennik Strzyżewski lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do ich udzielania.
 15. Analiza oświadczeń majątkowych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content