XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 25 listopada o godz. 9:00

ogloszenia2Rzepiennik Strzyżewski, dnia 17 listopada 2016 r. 

                                                                             

 

 

 

             RG.0002.11.2016

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja nt. inwestycji Powiatu Tarnowskiego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 6. Informacja nt. gospodarki wodno-ściekowej i postępu prac związanych
  z projektowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 7. Wystąpienie przedstawicieli Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Zielony”.
 8. Informacja o stanie oświaty na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli powołania spółdzielni socjalnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 24.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Bajorek

Skip to content