XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 21 grudnia 2016 r.

  

RG.0002.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE

      Uprzejmie zawiadamiam, że XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik  Strzyżewski na lata 2016-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 powyżej ustalonego czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz warunków zwolnień od tych opłat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z  użytkowania jako drogi publicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/167/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 15. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
 18. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content