XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 22 czerwiec 2017 r.

RG.0002.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE

       Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat postępu prac związanych z projektowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego innej jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rzepiennik Strzyżewski
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad sesji.
Skip to content