XXXIX sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 19 stycznia 2018 r.

 

RG.0002.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIX sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o. o. w Tuchowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określania trybu
  i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 13. Podjęcie uchwały W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/108/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wygrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego z późn. zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Skip to content