XXXVI sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

                                                                                                       Rzepiennik Strzyżewski, dnia 2 listopada 2017 r.

RG.0002.9.2017

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o działalności Kół Łowieckich na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 6. Informacja o postępie prac związanych z kanalizacją na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 7. Informacja o stanie oświaty na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rzepienniku Strzyżewskim na lata 2017 – 2020.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim i nadania mu Statutu.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Rzepiennik Strzyżewski Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rzepiennik Strzyżewski do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn.: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2018”.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski ze zmianami.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

 23. Sprawy bieżące.

 24. Wolne wnioski.

 25. Zakończenie obrad sesji.

Skip to content