Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 67

 (zwana dalej „Zamawiającym”)

Nazwa zadania:„Renowacja Starej Plebanii w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku”

I.Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac: restauracji i/lub konserwacji i/lub renowacji i/lub wymianie części okien i/lub restauracji i/lub konserwacji i/lub renowacji i/lub wymianie części drzwi w Starej Plebanii w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim wpisanej do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem A-354.

2.W zależności od potrzeb należy wykonać następujące prace:

-restaurację i/lub konserwacje i/lub renowację i/lub wymianę części okien i/lub restaurację i/lub konserwacje i/lub renowację i/lub wymianę części drzwi oraz inne roboty niezbędne, a wynikłe  w trakcie realizacji zadania

3.Szczegółowy zakres prac zawiera program prac konserwatorski stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.Wyceną należy sporządzić na podstawie załączonych dokumentów: programu prac konserwatorskich.

5.Dopuszcza się innego producenta niż wymienionego w programie prac konserwatorskich pod warunkiem spełnienia standardów nie niższych niż opisanych w programie.

II.Termin realizacji zamówienia:

1.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 30 września 2024r.

III.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.Posiadanie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

3.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

4.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować: osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub wykształcenie (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków) przy prowadzeniu prac przy obiektach budowlAnych objętych nadzorem konserwatorskim.

IV.Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

2.Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.Do oferty należy załączyć:

4.1.podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

4.2.kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z treścią zapytania ofertowego, na załączniku nr 2 do formularza oferty,

4.4.podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do formularza ofertowego (RODO)

4.5.podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do formularza ofertowego (przeciwdziałanie wspieraniu agresji)

4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V.Miejsce i termin złożenia oferty:

1.Ofertę należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2024r w formie pisemnej”

-drogą pocztową na adres: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Strzyżewski 67, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

-lub osobiście w siedzibie Parafii Rzepiennik Strzyżewski 67

VI.Zawartość oferty:

Wypełniony formularz ofertowy — załącznik nr 1 wraz z załącznikami (1-4).

VII.Kryteria oceny oferty:

Cena 100 %.

VIII.Dodatkowe informację

1.Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r Prawo Zamówień Publicznych.

2.Zamówienie będzie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gdzie Udzielającym Dotacji jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski

3.Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

4.Po wyborze najkorzystniejszej oferty zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi do 3 dni od zawarcia umowy dotacji Zamawiającego z Gminą Rzepiennik Strzyżewski

5.W przypadku wpłynięcia jednej oferty, a która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.

6.Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

9.Dodatkowych informacji udziela: ks. Stanisław Kołodziej tel.  731 101 235.

Proboszcz

Ks. Stanisław Kołodziej

załączniki:

1.Program prac konserwatorskich wraz z pozwoleniem załącznik nr 1

2.Formularz ofertowy — załącznik nr 2 wraz z załącznikami (1-4)

3.Projekt umowy — załącznik nr 3

Skip to content