Zapytanie ofertowe nr ZP_ZAJĘCIA_PWD_1_2019

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 15.07.2019r
Zapytanie ofertowe nr ZP_ZAJĘCIA_PWD_1_2019
Prowadzone w ramach projektu: Placówki wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
Prowadzone przez: Placówkę Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z Filią w Olszynach (PWD)
Dotyczy: zorganizowania zajęć o następującej tematyce 1. zajęcia z zakresu opieki i wychowania, a w tym:
a. poradnictwo psychologiczne jako forma pomocy przeciwdziałania kryzysom psychicznym, trudnościom przystosowawczym lub/i sytuacjom traumatycznym w zakresie wychowawczym. Będą to spotkania indywidualne psycholog-uczestnik projektu, pobierające info od uczestnika oraz spotkania psycholog-uczestnik projektu wraz z rodzicem/opiekunem przekazujące info i porady co do sposobu wprowadzania korekt, wymiar godz. 30, dla 20 os. szczegóły po ustaleniu z Zamawiającym
b. poradnictwo rodzinne (pedagog) skierowane na wspieranie złożonej problematyki wychowawczej, głównie napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, itp. Będą to spotkania pedagog-uczestnik projektu oraz rodzicem/opiek. pobierające info i udzielania Info zwrotnej/porad co do sposobu wprowadzania korekt. wymiar godz. 60, dla 20 os., szczegóły po ustaleniu z Zamawiającym. 2. zajęcia z zakresu pomocy w nauce, a w tym:
a. język angielski w wymiarze 40 godz., dla 35 os., szczegóły po ustaleniu z Zamawiającym,
b. język polski w wymiarze 10 godz., dla 28 os., szczegóły po ustaleniu z Zamawiającym,
c. matematyka w wymiarze 10 godz., dla 28 os., szczegóły po ustaleniu z Zamawiającym. 3. zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego, a w tym:
a. zajęcia sportowe w wymiarze 30 godz., dla 27 os., szczegóły po ustaleniu z Zamawiającym, 4. zajęcia z zakresu logopedii, a w tym:
a. zajęcia logopedyczne w wymiarze 40 godz., dla 10 os., szczegóły po ustaleniu z Zamawiającym, 5. zajęcia z zakresu indywidualnych programów korekcyjnych, a w tym:
a. zajęcia korekcyjne indywidualne

Skip to content