Zapytanie ofertowe nr ZP_ZAJĘCIA_PWD_1_2020

Prowadzone w ramach projektu: Placówki wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
Prowadzone przez: Placówkę Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z Filią w Olszynach (PWD)
Dotyczy: zorganizowania zajęć o następującej tematyce 1. Opieka i wychowanie, a w tym – poradnictwo rodzinne (pedagogiczne), zajęcia skierowane na wspieranie złożonej problematyki wychowawczej, głównie napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, itp. Zakres to udzielenie podstawowych informacji nt ww. zjawisk i porad/korekt nt przeciwdziałania ww. zjawiskom – co pozwoli ograniczyć problemy opiek-wychowawcze. Będą to spotkania pedagoga z UP oraz rodzicem/opiek. pobierające info i udziel. Info zwrotnej/porad co do sposobu wprowadzania korekt. W ramach zadania należy przeprowadzić 80 godz., dla 20 os., 4 godz. na os. (UP + rodzicem/opiek.). 2. Pomoc w nauce, a w tym:

 • zajęcia grupowe z języka angielskiego, dla 20 osób , w wymiarze ogólnym, 30 godz.,
 • zajęcia grupowe z języka polskiego, dla 20 osób, w wymiarze ogólnym, 30 godz.,
 • zajęcia grupowe z matematyki, dla 20 osób , w wymiarze ogólnym, 20 godz.,
 • zająca mające na celu zniwelować niechęć do wszelkich zajęć związanych ze szkołą i procesem uczenia się, co planuje się osiągnąć dzięki zajęciom pod kątem przekazania wiedzy nt. pracy z dzieckiem w warunkach pozaszkolnych (rodziny) – zajęcia w wymiarze 20 godz., dla 10 os, 2 godz. na os. warunkiem jest aby zajęcia przeprowadzone były przez trenera terapii zaj. 3. Organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, a w tym:
 • zajęcia artystyczne – taneczne dla 23 osób, w wymiarze ogólnym, 30 godz., zajęcia mają stwarzać uczestnikom możliwość ekspresji ruchowej i twórczego wyrażania siebie, kształtują poczucie rytmu i harmonii ruchu, rozwijają uzdolnienia taneczne, wrażliwość na piękno oraz koordynację i pamięć ruchową, a przede wszystkim – gwarantują dobrą zabawę
 • zajęcia artystyczne – rękodzieło dla 23 osób , w wymiarze ogólnym, 30 godz., zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną oraz kształtują poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczą cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim dają dużo radości podczas pracy twórczej. Uczestnicy maja poznać różnorodne techniki rękodzieła i sposoby ich wykorzystywania w codziennym życiu,
 • zajęcia sportowe – dla 20 osób, w wymiarze ogólnym, 50 godz.
 • zajęcia muzyczne – dla 20 osób, w wymiarze ogólnym, 40 godz.
  Od Wykonawcy oczekuje się:
   Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompleksowy, zapewniający odpowiednią kadrę trenerów, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i terminach,
   Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
   W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzania-kontroli jakości jego wykonywania, tj. pracy personelu Wykonawcy wykonującego Usługę, w trakcie jej trwania. Sprawdzania-kontroli może dokonywać zarówno Zamawiający, jak i wskazane przez Zamawiającego podmioty,
   Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dokumentowania realizowania przedmiotu umowy, poprzez prowadzenie dzienników zajęć i list obecności,
   Zamawiający oczekuje od Wykonawcy uwzględnienia potrzeb uczestników projektu, tj. dostosowanie terminów i dziennej liczby godzin w taki sposób aby nie stanowiły utrudnień dla uczestników; uwzględnienie możliwości wejścia nowych uczestników projektu w trakcie
  realizacji zlecenia; zabezpieczenia potrzeb os. niepełnosprawnych wynikających z ich ograniczeń (np. konieczność wolniejszego mówienia itp.); przestrzeganie zasady niedyskryminacji kobiet i osób niepełnosprawnych wg wskazówek Zamawiającego,
   Zamawiający oczekuje od Wykonawcy informowania uczestników o współfinansowaniu działań ze środków Unii Europejskiej oraz odpowiedniego oznakowanie materiałów szkoleniowych, dzienników, list obecności.
  Termin realizacji zamówienia: 2020 (szczegółowe terminy wskazuje Zamawiający)

Załączniki:

Skip to content