ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w wyznaczonym miejscu i w określonym czasie odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5m3
  • zużyte opony do 8 sztuk,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • świetlówki,
  • inne odpady niebezpieczne.

UWAGA
Odpady dostarczone przed rozpoczęciem zbiórki nie będą zbierane. Wyznaczone punkty objęte zostaną monitoringiem na 48 godzin przed terminem odbioru.

Skip to content