ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz podczas wykonywania polowania odpowiadają dzierżawcy obwodów łowieckich tj. koła łowieckie.

Rozpoczęcie procedury szacowania szkody dokonuje się na złożony przez poszkodowanego pisemny wniosek. Może on mieć postać pisemną lub elektroniczną. Wniosek należy złożyć do koła łowickiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Dane kontaktowe dzierżawców obwodów łowieckich na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

Koło łowieckie GRABINA (obwód łowiecki 152)

Adres do korespondencji:

Strzeszyn 380

38-340 Biecz

Koło łowieckie SZARAK (obwód łowiecki 153)

Adres do korespondencji:

Skrytka Pocztowa 26

38-300 Gorlice

(Zasięg terytorialny obwodów łowieckich przedstawiono na załączonych mapach).

Czas na zgłoszenie szkody wynosi maksymalnie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku sadów 14 dni od dnia jej powstania. Szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach w czasie trwania okresu wegetacyjnego należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia, natomiast szkody wyrządzone poza okresem wegetacyjnym przed rozpoczęciem okresu wegetacji.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela koła łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Podczas oględzin ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;

2) rodzaj, stan i jakość uprawy;

3) obszar całej uprawy;

4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona;

5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie dokonania oględzin dzierżawca obwodu łowieckiego (koło łowickie) zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz kołu łowickiemu przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania szkód.

Obwód 152
Obwod 153
Skip to content