Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w roku 2019.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.

W debacie nad raportem o stanie gminy będą mogli wziąć udział radni Rady Gminy oraz mieszkańcy Gminy Rzepiennik Strzyżewski, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób  – warunek ten wynika z art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2020 roku (dzień poprzedzający dzień, na który zwołana została sesji Rady Gminy) w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, sekretariat, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad raportem o stanie gminy według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zbigniew Bajorek

Skip to content