ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (klienta):

 1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty lub paszport
 2. Pełnomocnictwo –w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Opłaty:

 1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) -17,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski
81 85890006 0120 0280 0592 0135

Możliwość wpłaty kartą płatniczą na miejscu.

Forma załatwienia:

 1. Sporządzenie aktu urodzenia
 2. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.

Termin załatwienia

 1. Sporządzenie aktu urodzenia -w dniu zgłoszenia.
 2. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia -do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Karta urodzenia/karta martwego urodzenia przekazana przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia.
 2. Protokół zgłoszenia urodzenia

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe dla klienta

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
 2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .
 4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
 5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 7. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
 8. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
 9. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.
 10. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.
 11. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały jest wydawane z urzędu.
Skip to content