Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2021r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1439 późn. zm ) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zawiadamia, że Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 28 listopada 2020r. podjęła Uchwałę Nr XXV/179/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małpol. z 2020 r., poz. 7354)

Od 01 stycznia 2021r ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wynosić będzie:

  • 18,50 zł. miesięcznie od osoby.

Stawką będzie obniżona, jeżeli na nieruchomości znajduje się kompostownik i wynosić będzie:

  • 18,00 zł. miesięcznie od osoby.

Stawka za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy) oraz stawka dla domków letniskowych wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pozostają bez zmian.

W przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawki wskazane w punktach powyżej będą podwyższone trzykrotnie.

Terminy płatności:
Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić najpóźniej do 15-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń do 15 lutego )

Informacja – pouczenie:

  1. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji.
  2. Nowa deklaracja wymagana jest jeżeli występuje zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zwiększa się lub zmniejsza ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmianą miejsca zamieszkania). Deklarację należy założyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  3. W związku z uchwaleniem nowej stawki właściciel nieruchomości otrzymuje zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest wynikiem pomnożenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki od osoby.
  4. Do niniejszego zawiadomienia załączono wyliczoną opłatę miesięczną dla nieruchomości.
  5. Zawiadomienie wraz z załącznikiem stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nieterminowej zapłaty.
Skip to content