Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2020r.

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010) oraz Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 listopada 2019r uchwalono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalano wysokość tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małpol. z 2019 r., poz. 8529)

Od 01 stycznia 2020r segregacja odpadów jest obowiązkowa oraz zmienia się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Stawka od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie:
 • 15,50 zł. miesięcznie od osoby.
 1. Stawką będzie obniżona, jeżeli na nieruchomości będzie kompostownik i wynosić będzie:
 • 15,00 zł. miesięcznie od osoby.
 1. Stawka za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy) wynosić będzie:
 • za pojemnik 120 l w wysokości 5,80
 • za pojemnik 240 l w wysokości 11,70
 • za pojemnik 1 100 l w wysokości 54,00 zł
 1. Stawka dla domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosić będzie:
 • 169,30 zł. rocznie
 1. W przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawki wskazane w punktach powyżej będą podwyższone trzykrotnie.

Terminy płatności:

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić najpóźniej do 15-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń do 15 lutego )

Uwaga:

 1. Do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi włączeni zostali Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożenia do Urzędu zawartej Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.
 3. Przedsiębiorcy do 31 grudnia 2019 r powinni zarejestrować się w Bazie BDO.

Informacja – pouczenie:

 1. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji.
 2. Nowa deklaracja wymagana jest jeżeli występuje zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zwiększa się lub zmniejsza ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmianą miejsca zamieszkania). Deklarację należy założyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 3. W związku z uchwaleniem nowej stawki właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest wynikiem pomnożenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki od osoby.
Skip to content