Zmiany punktowe Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 10.06.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwały Nr VII/58/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Granice obszarów objętych zmianami punktowymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przedstawione zostały na załączniku graficznych do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższych zmian planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, w terminie do 05.07. 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam również, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr VII/58/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. zmiany planu.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, w terminie do dnia 05.07.2019r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: rzepiennik@rzepiennik.pl.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga lub wniosek.

Wnioski oraz uwagi i wnioski złożone po dniu 05.07.2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków złożonych
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektu zmiany planu jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Załączniki:

Skip to content