O B W I E S Z C Z E N I E

OŚ.6220.01.2021

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 12.04.2021 r.                             

O B W I E S Z C Z E N I E

o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256)

zawiadamia się Strony postępowania,

iż zostały zebrane dowody, materiały, opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski w kierunku p. Ryndaka” nr 200533K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski w km 0+000-1+990”.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 w Referacie Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –  15.30, z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych opinii, wniosków, żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pan Dominik Pisarczyk, przedstawiciel Pracowni Projektowej „PRODIST” G. Gogola i Wspólnicy Sp. J., ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów
  2. Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
  3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  4. A/a.

Obwieszczenie wywieszono dnia: 12.04.2021 r.

Obwieszczenie ściągnięto dnia: ……………………………..

Podpis i pieczęć organu:

Skip to content