Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Trwają prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Rzepiennik Strzyżewski w ramach operacji typu: „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i wodociągu na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”.

Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez budowę 63 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, poprawa systemu gospodarowania osadami z BPOŚ oraz wspieranie lokalnego rozwoju na terenie Gminy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (typ „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020).

Skip to content