Budujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Rzepiennik Strzyżewski pozyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i wodociągu na ternie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa). Gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 968 794,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonane 63 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (dalej BPOŚ) we wszystkich miejscowościach Gminy, 214,5 m wodociągu w Kołkówce oraz zakupiony zostanie nowoczesny ciągnik rolniczy wraz z beczką asenizacyjna do opróżniania osadów ściekowych z ww. BPOŚ.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo BPOŚ, wodociągu i zakup cięgnika z beczką asenizacyjną. Ostateczny termin realizacji wszystkich zadań to czerwiec 2018 r.

W związku z rezygnacją kilku osób z udziału w projekcie i budowy BPOŚ zostało kilka miejsc dla osób chętnych na takie urządzenia, które nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Każda zainteresowana osoba budowa BPOŚ powinna zgłosić się do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do pokoju nr 3 lub zadzwonić pod nr tel. 14 65 35 527.

Skip to content