Debata nad raportem o stanie gminy Rzepiennik Strzyżewski

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rzepiennik Strzyżewski

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy w terminie do 31 maja 2019 r. przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy za rok poprzedni (2018).

W debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Sesja, na  której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content